De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend

Vanaf 1 januari 2022 gaan de gemeenten Beemster en Purmerend samen verder als één gemeente, onder de naam Purmerend. Er is ook een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein ingesteld. Dit zijn de huidige leden:

Voorzitter en leden 2022

De Adviesraad heeft op dit moment zeven leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn of ervaringsdeskundig en/of hebben ervaring in het sociaal domein. Alle leden van de Adviesraad zitten op eigen titel in de raad en hoeven geen verantwoording af te leggen aan een achterban. Wel houden de leden goed contact met de verschillende inwoners van Purmerend, die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeente in het sociaal domein als client, naaste of vrijwilliger.


F. (Frits) ten Dam

voorzitter

Mijn naam is Frits ten Dam. In de zomer van 2018 ben ik met vroegpensioen gegaan. Tot die tijd ben ik meer dan 40 jaar werkzaam geweest in de volkshuisvesting. Eerst bij het Woningbedrijf Amsterdam (het huidige Ymere) en de laatste 25 jaar bij een woningcorporatie in Zuid-Kennemerland/IJmond. Ik ben o.a. Vestigingsmanager geweest. Het laatste jaar heb ik vooral gewerkt aan een nieuw model participatie. Huurders worden betrokken bij het beleid van de woningcorporatie. Iedereen heeft een wens, een droom, maar soms heeft men moeite om deze zelfstandig vorm te geven. Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om die wens, droom te verwezenlijken. Ik zet mij graag in om de kracht van de bewoners zoveel mogelijk te benutten, te stimuleren en activeren. Samen met bewoners gemeente en overige partners in de wijk deed ik dit beroepsmatig. Nu wil ik mij graag hiervoor inzetten in de gemeente waar ik al ruim dertig jaar woon. Via de Advies Raad Sociaal Domein kan ik hier mijn steentje aan bijdragen.


P. (Paul) Mounoury

lid

Ik ben Paul Mounoury, 71 jaar, geboren in Amsterdam, getrouwd en sinds 1974 woonachtig in Middenbeemster. Ik ben ruim 40 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest, eerst in Amsterdam en daarna in Middenbeemster. Naast mijn werkzaamheden heb ik mij ik altijd betrokken gevoeld bij diverse maatschappelijke zaken, o.a. de onderwijsvakbond. Na mijn werk werd er een oproep gedaan voor de Adviesraad gemeente Beemster, waarin ik vanaf 2015 zitting heb gehad. In die periode is een goed contact ontstaan met diverse ambtenaren, hoewel er ook veel wisselingen plaatsvonden. Ik hoop in de nieuwe Adviesraad mijn bijdrage te kunnen leveren op de verschillende beleidsterreinen.


D. (Dinie) Goezinne

lid

R.A.E. (Dinie) Goezinne-Zijlman, studeerde sociale psychologie en sociale pedagogiek; had verschillende functies in sociaal-cultureel werk en was afdelingshoofd ministerie (nu) VWS, had een verstandelijk beperkte dochter, was voorzitter van Platform voor verstandelijk gehandicapten Zaanstreek-Waterland, verleende lange tijd intensieve mantelzorg aan haar echtgenoot, wil zich inzetten voor een goed sociaal beleid voor Purmerenders, vooral voor diegenen die het moeilijk hebben. Was van het begin af lid van de WMO-cliëntenraad Purmerend; is bestuurslid van alumnikring andragologie Amsterdam/kennisplatform sociale veranderkunde.


D. (Dick) Twisk

lid

Mijn naam is Dick Twisk en ik woon in Middenbeemster. In juni 2020 bereikte ik mijn pensioengerechtigde leeftijd. Van oorsprong ben ik verpleegkundige en heb als manager gewerkt in verschillende sectoren; de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, organisaties ten behoeve van de indicatiestelling voor zorg (WLZ) en voorzieningen (WMO). De laatste periode werkte ik als regiodirecteur bij een organisatie voor ouderenzorg en thuiszorg o.m. in de regio Zaanstreek-Waterland. Ik heb mij altijd verbonden gevoeld met kwetsbare mensen, van jong tot oud. Ik denk dat er grote vraagstukken op ons afkomen in het sociaal domein, vraag en aanbod maar ook beschikbare middelen staan steeds meer onder druk. Samenwerking is hierbij onontbeerlijk. Het is voor mij een uitdaging om vanuit mijn brede kennis, ervaring en expertise hieraan in de Adviesraad Sociaal Domein een bijdrage te mogen leveren.


W. (Wahiba) Nazih

lid

Mijn naam is Wahiba Nazih. Ik ben geboren in Friesland maar sinds mijn 13e woonachtig in Purmerend. De afgelopen 13 jaar ben ik werkzaam geweest als beschermingsbewindvoerder. In mijn werk heb ik veel te maken met mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen en/of schulden hebben. Naast financiële problemen spelen vaak ook andere problemen. Hierdoor voel ik mij erg verbonden met de kwetsbare mensen in mijn gemeente. Ik zie en hoor het perspectief van deze inwoners dagelijks. Met de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, en nog steeds opdoe, hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren aan onze mooie gemeente. 


J. (Joke) Timmer

lid

In de jaren dat ik bestuurslid was van een patiëntenvereniging, merkte ik dat de mondige burger zijn weg wel kan vinden. Mijn zorgen gaan uit naar de verlegen, kwetsbare burger. Die kwetsbaarheid kan veel verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld leven in armoede of met een beperking, of laaggeletterdheid. Hoe kan er gezorgd worden dat deze mensen gehoord en zo nodig geholpen worden? Ook vind ik het belangrijk dat beleid geen papieren tijger is, maar aansluit op de praktijk en praktische oplossingen biedt. 


S. (Simon) Schoen

lid

Ik ben woonachtig in Purmerend en sinds 1995 werkzaam bij onder andere diverse zorgorganisaties waarin ik verschillende managementfuncties heb bekleed. De laatste jaren werkzaam in de hulpmiddelenbranche in de regio Noord-Holland. Het is belangrijk dat er binnen de gemeente Purmerend een evenwichtig beleid van alle aspecten van het sociaal domein is. Daarmee kunnen we onderscheidend zijn in de regio waardoor dit bijdraagt aan een positief imago van onze mooie stad. Het lijkt me waardevol om een constructieve bijdrage te leveren aan een mooie leefomgeving.


M. (Marloes) Hartman

lid

Mijn naam is Marloes Hartman, geboren en getogen in Purmerend. Na ruim twintig jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, ben ik in 2018 kinderen, waarbij het Passend Onderwijs knelt, gaan ondersteunen. Dit doe ik via mijn eigen praktijk in het centrum van Purmerend. In mijn werk, maar ook privé, heb ik veel te maken met de wetgeving vanuit het Sociaal Domein waarover de Adviesraad de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. In 2008 is bij mij de diagnose Multiple Sclerose gesteld, waardoor ik, naast leren omgaan met mijn beperkingen, ook heb moeten leren omgaan met de invulling die wordt gegeven aan de Participatiewet. Iets wat niet altijd even makkelijk is naast het feit dat je ‘officieel’ ziek bent. Ik geloof dat elke moeilijkheid een positieve kant heeft en daardoor ook een oplossing. Door actief zitting te nemen in de Adviesraad, wil ik Purmerend voor iedereen een fijne, meer toegankelijke woon-, leer- en werkplek maken.


L. (Loes) ter Horst

ondersteuner

Mijn naam is Loes ter Horst en ik ondersteun de Adviesraad. Ik bereid samen met de voorzitter de vergaderingen voor, maak notulen en verslagen, stel adviezen op en onderhoud contact met de gemeente en andere partijen. Samenwerking tussen inwoners en gemeente is heel uitdagend en interessant. Mijn opdracht is om ervoor te zorgen dat de Adviesraad zo goed mogelijk haar werk kan doen, namelijk het adviseren van het College vanuit inwonerperspectief. Ik vind het erg leuk om mij in te zetten voor de Adviesraad, omdat ik het belangrijk vindt dat het perspectief van de inwoners van Purmerend meegenomen wordt in beleid en uitvoering. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit hele betrokken en leuke mensen, waardoor ik altijd met veel plezier naar de vergaderingen ga.