Adviezen, onderzoeken en jaarverslagen

Adviezen

De Adviesraad brengt elk jaar een aantal adviezen uit aan het College over onderwerpen in het sociaal domein. Het College reageert altijd op de adviezen van de Adviesraad, ook als het een ongevraagd advies betreft. Kijk bij de adviezen voor meer informatie.

Onderzoeken

De Adviesraad laat elk jaar een onderzoek uitvoeren naar een onderwerp in het sociaal domein. De ervaringen van inwoners staan hierin altijd centraal. Het onderzoek start in het najaar, de resultaten zijn aan het eind van jaar of aan het begin van het volgende jaar bekend. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de gemeente en het College ontvangt een advies op basis van het onderzoek.

Jaarverslagen

De Adviesraad brengt elk voorjaar een jaarverslag uit over het voorgaande jaar. Welke adviezen zijn gegeven, welke werkbezoeken zijn gedaan en op welke manier heeft de Adviesraad contacten onderhouden met de achterban. U leest het allemaal terug in de jaarverslagen.