Activiteitenverslag 2017

Dit is het activiteitenverslag 2017 van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend (ASD). 2017 is het eerste jaar
dat de nieuwe adviesraad in functie was.

De 2 cliëntenraden, Wmo en Wwb, hebben in 2016 de totstandkoming van de brede adviesraad sociaal domein, inhoudelijk voorbereid. Per 31 december zijn beide raden opgeheven. Wethouder Roald Helm heeft de leden van beide raden aansluitend aan de decemberbijeenkomst bedankt voor hun inzet met een feestelijk boeket.

In september 2016 is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze is in overleg met de cliëntenraden Wmo en Wwb tot stand gekomen. Eind 2016 heeft de gemeente Purmerend geworven voor leden van de nieuwe adviesraad. Ook de leden en vervangende leden van de ‘oude’ cliëntenraden zijn uitgenodigd om te solliciteren als lid van de nieuwe adviesraad. Per 1 januari 2017 zijn de leden van de nieuwe raad benoemd. 

In dit verslag geven wij u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten.

Doel

De adviesraad sociaal domein is ingesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Purmerend, om het college te adviseren ten behoeve van beleid en uitvoering in het sociaal domein, met als doel een optimaal resultaat voor de burgers van Purmerend. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen, over voorstellen tot nieuw dan wel te wijzigen gemeentelijke regelgeving,
enzovoort. De adviesraad is niet bevoegd te adviseren in zaken betreffende individuele gevallen.

Faciliteiten

De adviesraad vergadert in het gemeentehuis. De adviesraad krijgt een budget voor activiteiten, ambtelijke ondersteuning en een onkostenvergoeding voor de leden. De vergaderingen worden geleid door een onafhankelijke voorzitter. De adviesraad werd in 2017 voor 4 uur per week ondersteund door een medewerker van Zorgbelang Zuid-Holland.

Samenstelling

ASD bestaat uit maximaal 9 personen en een onafhankelijke voorzitter. De samenstelling was op 31 december 2017 als volgt:

 • Nico Aalderink
 • Koen van Lankveld
 • Dinie Goezinne
 • Diana Leerling
 • Chiniqua Milan
 • Joke van Mourik
 • Fatma Sert
 • Joke Timmer
 • Voorzitter: Frits ten Dam

Mevrouw Catalijne Kraijo was tot 1 augustus 2017 contactpersoon vanuit de gemeente Purmerend voor de adviesraad. Na haar vertrek heeft Cindy Meinen haar taak waargenomen.

De hoofdtaak van de Adviesraad Sociaal Domein is het uitbrengen van adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Purmerend. In 2017 zijn de volgende adviezen uitgebracht:

 • Ongevraagd advies gemeentelijke klachtopvang, 24 april 2017
 • Dienstenvoucher en domotica, 17 juli 2017
 • Aanvullende vragen en adviezen Minimapolis, 27 juli 2017
 • Mantelzorgondersteuning en respijtzorg; aanpassen bestaand Wmo-beleid, 25 september 2017
 • Opheffen Urgentiecommissie, 10 oktober 2017
 • Concept verordening Jeugdhulp 2018, 30 oktober 2017

Alle adviesaanvragen zijn in de adviesraad toegelicht en de conceptadviezen zijn gezamenlijk besproken.

De Adviesraad Sociaal Domein komt eenmaal per maand bijeen. In 2017 heeft de raad 12 keer vergaderd. Naast het opstellen van adviezen, waren in 2017 belangrijke punten op de agenda: Bij de start van de adviesraad Sociaal Domein is het accent gelegd op aandacht voor het inwerken van de leden en de daarbij behorende deskundigheidsbevordering. Dit waren:

 • Bespreken en toelichten van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein, doornemen taken en bevoegdheden, verzamelen punten voor het huishoudelijk reglement. Later in het jaar is het concept vastgesteld.
 • Bespreken en toelichten van de zaken die door de ‘oude’ raden in hun overdrachtsdocument zijn opgenomen.
 • Opfrisser sociaal domein: presentatie door de ondersteuner: een inhoudelijke toelichting op de verschillende wetten, wat betekent de integrale aanpak in het sociaal domein voor de aanpak van de gemeente vanuit het cliëntenperspectief, hoe is de participatie geregeld enz.
 • Toelichting armoedebeleid.
 • Stand van zaken beschut werk, participatiebedrijf en Baanstede
 • Toelichting beschermd wonen. Deze bijdrage van de gemeente Purmerend heeft geleid tot de instelling van een adviesgroep vanuit de adviesraad die meedenkt over de te ontwikkelen visie op dit terrein.
 • Minimapolis zorgverzekering en de kosten voor burgers.
 • Stand van zaken mantelzorgbeleid Purmerend.
 • Uitvoering en preventie armoedebeleid.
 • Stand van zaken Baanstede, actualisering.

Andere besproken punten:

 • De voortgang van Supermanna, initiatief voor een supermarkt voor minima dat stamt uit de periode voorafgaand aan de adviesraad sociaal domein.
 • Cliëntervaringsonderzoek; discussie over extra vragen.
 • Lokale ombudsman Purmerend
 • Toezicht op de uitvoering van de Wmo
 • Besluit om elke maand een werkbezoek af te leggen en een lijstje mogelijkheden.
 • Formuleren vragen over de uitvoering van de Jeugdwet.
 • Toelichting uitvoering Jeugdwet Purmerend.
 • Bekijken website Sociaal Domein van de gemeente Purmerend en het geven van tips voor de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de website voor burgers.
 • Toelichting Rechtspositie huidige werknemers Baanstede
 • Bespreeknotitie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
 • Onderzoeksproject nulmeting ontschotting sociaal domein.
 • Aanvullende vragen over de minimapolis zorgverzekering.
 • Nota Gezondheidsbevordering Purmerend 2018-2021; geen adviesvraag aan de orde.
 • Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2016.
 • Bevindingen rekenkamercommissie over schuldhulpverlening.
 • Voortgang armoedebeleid.
 • Er is een vaste contactambtenaar bij de gemeente die structureel contact houdt met de adviesraad via overleg met de inhoudelijk ondersteuner.
 • Daarnaast waren veel beleidsambtenaren van de gemeente aanwezig bij vergaderingen van de adviesraad. Tijdens hun aanwezigheid gaven zij toelichting op het gemeentelijk beleid of op adviesaanvragen. Dit wordt door de adviesraad zeer gewaardeerd.

Zoals toegelicht onder het kopje bijeenkomsten, heeft bij de start van de adviesraad veel deskundigheidsbevordering plaatsgevonden door presentaties aan de adviesraad door medewerkers van de gemeente Purmerend. Individuele leden nemen verder deel aan diverse bijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering. Veel van de onder het kopje bijeenkomsten genoemde bijeenkomsten, zijn gericht op deskundigheidsbevordering. Hetzelfde geldt voor de inbreng van ambtenaren in de bijeenkomsten van de adviesraad. Op het moment dat er behoefte is aan extra informatie of een gedachtewisseling over een inhoudelijk thema, wordt er een deskundige uitgenodigd die in deze behoefte kan voorzien.

Vast agendapunt op de agenda van de adviesraad is de terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten zodat de ervaring en kennis daar opgedaan breed gedeeld wordt. Bezochte bijeenkomsten:

 • Bijeenkomst wonen en innovatie, Zorgbelang Zuid-Holland Gouda.
 • Purmerend kijkt vooruit, toelichting gemeente Purmerend.
 • Masterclass Participatiewet door het kenniscentrum Sociaal Domein Noord-Holland.
 • Belangenbehartiging passend onderwijs, door Ieder In en Aandacht voor Iedereen.

De werkbezoeken hebben verschillend vorm gekregen. De adviesraad heeft instellingen bezocht, maar er zijn ook presentaties gegeven tijdens de bijeenkomsten van de adviesraad.

 • Prinsenstichting: presentatie in de bijeenkomst van de adviesraad door mevr. I. Huibregtsen, directeur Prinsenstichting. De insteek van de presentatie is: Wat doet de Prinsenstichting in de wijken? Hoe werkt de Prinsenstichting samen met Odion aan participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder andere in Baanstee.
 • Spurd, twee medewerkers van Spurd hebben door middel van een presentatie aan en het gesprek met de adviesraad, de raad uitvoerig geïnformeerd over de activiteiten van Spurd.
 • Casa 24, Aop. Bezoek aan de locatie AOP.
 • Presentatie Adviesraad aan de Raadscommissie Samenleving (okt 2017): presentatie over wie we zijn, wat we doen, wat de activiteiten zijn en wat de raadscommissie van ons kan verwachten.

De extra projectgelden op de begroting van de Adviesraad Sociaal Domein zijn in 2017 besteed aan het project ontschotting. Het betreft een nulmeting in de vorm van een kwalitatief onderzoek naar de integrale toegang tot het sociaal domein. Er zijn interviews uitgevoerd met inwoners en medewerkers van de gemeente en samenwerkingspartners in het sociaal domein. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2018 besproken met de gemeente, tevens zal er een advies worden uitgebracht aan het college.