sfeer

Adviezen, onderzoeken en jaarverslagen

De adviesraad brengt advies uit aan het College over onderwerpen in het sociaal domein. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd advies zijn. Daarnaast denkt de adviesraad regelmatig mee met de gemeente en geeft op meer informele wijze advies. Het College reageert altijd op de adviezen van de Adviesraad, ook als het een ongevraagd advies betreft.

Adviezen

Hieronder vindt u een aantal formele adviezen. Klik op de titel om het volledige advies te lezen.

Onderzoeken

Ieder jaar laat de adviesraad een onderzoek uitvoeren naar een onderwerp in het sociaal domein. De ervaringen van inwoners staan hierin altijd centraal. Het onderzoek start in het najaar, de resultaten zijn aan het eind van het jaar of begin van het volgende jaar bekend. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de gemeente en het college ontvangt een advies op basis van het onderzoek.

Jaarverslagen

De adviesraad brengt elk voorjaar een jaarverslag uit over het voorgaande jaar. Welke adviezen zijn gegeven, welke werkbezoeken zijn gedaan en op welke manier heeft de adviesraad contacten onderhouden met de achterban. U leest het allemaal terug in de jaarverslagen.