Activiteitenverslag 2018

Dit is het activiteitenverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend (ASD). In 2017 is ASD gestart met haar werkzaamheden. De adviesraad bestaat uit 8 leden en een onafhankelijke voorzitter. In dit verslag geven wij u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten.

Doel

ASD is ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend om het college te adviseren ten behoeve van beleid en uitvoering in het sociaal domein, met als doel een optimaal resultaat voor de burgers van Purmerend. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen, over voorstellen tot nieuw dan wel te wijzigen gemeentelijke regelgeving,
enzovoort. De adviesraad is niet bevoegd te adviseren in zaken betreffende individuele gevallen.

Faciliteiten

De ASD vergadert in het gemeentehuis. Ze krijgt een budget voor activiteiten, ambtelijke ondersteuning en een onkostenvergoeding voor de leden. De vergaderingen worden geleid door een onafhankelijke voorzitter. De adviesraad werd in 2018 voor 4 uur per week ondersteund door een medewerker van Zorgbelang Zuid-Holland.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit maximaal 9 personen en een onafhankelijke voorzitter. De samenstelling was op 31 december 2018 als volgt:

 • Nico Aalderink
 • Koen van Lankveld
 • Dinie Goezinne
 • Diana Leerling
 • Chiniqua Milan
 • Joke van Mourik
 • Fatma Sert
 • Joke Timmer
 • Voorzitter: Frits ten Dam

Mevrouw Marlou Velzeboer is contactpersoon vanuit de gemeente Purmerend voor de Adviesraad Sociaal Domein.

De hoofdtaak van de Adviesraad Sociaal Domein is het uitbrengen van adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Purmerend. De ondersteuner heeft op basis van de meningsvorming in de Adviesraad de adviezen aan het College opgesteld. In 2018 zijn de volgende adviezen aan het College uitgebracht:

 • Jeugdnotitie, 2 april 2018
 • Advies naar aanleiding van het onderzoek Integrale Toegang Sociaal Domein - Onderzoeksaanbevelingen, 28 april 2018
 • Minimaregelingen, 31 mei 2018
 • Harmonisatie Peuteropvang, augustus 2018
 • Aanvullend Openbaar Vervoer, 18 oktober 2018
 • VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking; deelname van een tweetal leden van de Adviesraad aan een klankbordgroep. 

Alle adviesaanvragen zijn in de adviesraad toegelicht en de conceptadviezen zijn gezamenlijk besproken.

De Adviesraad Sociaal Domein komt eenmaal per maand bijeen. In 2018 heeft de raad 12 keer vergaderd. Naast het opstellen van adviezen, waren in 2018 belangrijke punten op de agenda:

 • Project Nulmeting Integrale Toegang Sociaal Domein: afronding onderzoek, advies aan College en terugkoppeling aan inwoners en samenwerkingspartners.
 • VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’.
 • Focus Adviesraad: zowel inhoudelijk (thema’s en vraagstukken) als qua functioneren (communicatie, deskundigheid, samenwerking).
 • Aankomende interessante bijeenkomsten, zoals van de Koepel van Adviesraden.
 • CEO Wmo: de Adviesraad heeft in de voorbereiding van het CEO thema’s aangeleverd bij de
  gemeente.
 • Meerdoen Regeling (toelichting door Lauranne Teusink en Violet Albazy).
 • Meerdoen Boekje: input voor het nieuwe boekje. Najaar 2018. (toelichting door Karin
  Streefkerk).
 • Sociale Wijkteams (toelichting door Paulien Wolthuizen). 
 • Jaarverslag en Activiteitenverslag 2017.
 • Toezicht arrangement Wmo en Jaarplan Wmo Toezicht (toelichting door Cindy Meinen). Input voor het arrangement en jaarplan geleverd.
 • Gemeentewebsite: klankbordgroep van de Adviesraad voor input over de website.
 • Collectieve Zorgverzekering gemeente Purmerend.
 • Website Adviesraad Purmerend.
 • Startnotitie Sport.
 • Mantelzorgondersteuning (toelichting door Katinka de Lange).
 • Presentatie over de ‘Ladekast’ op de website van de Koepel van Adviesraden, door Koen van Lankveld (lid Adviesraad).
 • Beschermd wonen.
 • Fusie Purmerend en Beemster.
 • Onderzoek Rekenkamercommissie naar effecten van de Wmo.
 • Wonen en Wmo, kennismaking nieuwe teammananager Vivian van Schie.
 • Evaluatie Minimaregelingen (toelichting door Stefan Muller), input op de aanpak van het
  onderzoek.
 • Evaluatie voorzitter en ondersteuner Adviesraad.
 • Er is een vaste contactambtenaar bij de gemeente die structureel contact houdt met de adviesraad via overleg met de inhoudelijk ondersteuner.
 • Daarnaast waren veel beleidsambtenaren van de gemeente aanwezig bij vergaderingen van de adviesraad. Tijdens hun aanwezigheid gaven zij toelichting op het gemeentelijk beleid of op adviesaanvragen (zie: Vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein). Dit wordt door de adviesraad zeer gewaardeerd.
 • Deelname door een delegatie van de Adviesraad aan het overleg over het VN-verdrag inzake Rechten van de mens.
 • Bezoek van de heer Rotgans aan de vergadering van 29 oktober 2018: voortgang integrale toegang, positie Adviesraad, toekomstvisie zorg in Purmerend.

Zoals toegelicht onder het kopje bijeenkomsten, heeft veel deskundigheidsbevordering plaatsgevonden door presentaties aan de adviesraad door medewerkers van de gemeente Purmerend. Individuele leden nemen verder deel aan diverse bijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering. Veel van de onder het kopje bijeenkomsten genoemde bijeenkomsten, zijn gericht op deskundigheidsbevordering. Hetzelfde geldt voor de inbreng van ambtenaren in de bijeenkomsten van de adviesraad. Op het moment dat er behoefte is aan extra informatie of een gedachtewisseling over een inhoudelijk thema, wordt er een deskundige uitgenodigd die in deze behoefte kan voorzien.

Vast agendapunt op de agenda van de adviesraad is de terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten zodat de ervaring en kennis daar opgedaan breed gedeeld wordt. Bezochte bijeenkomsten:

 • Life Goals: Kick-off bijeenkomst – bewegingsproject.
 • Conferentie Koepel van Adviesraden, 6 april 2018.
 • ALV Koepel van Adviesraden, 25 mei 2018.
 • Bijeenkomst van Spurd.
 • Vergadering over beschermd wonen, samen met Waterland en Zuid-Oost Beemster, 14 september 2018.
 • Bijeenkomst van Koepel van Adviesraden over Participatiewet, 10 oktober 2018.
 • Regionaal overleg van Adviesraden over de voorbereiding Aanbesteding AOV, 15 oktober
  2018.
 • ALV Koepel van Adviesraden, 9 november 2018.

De werkbezoeken hebben verschillend vorm gekregen. De adviesraad heeft instellingen bezocht, maar er zijn ook presentaties gegeven tijdens de bijeenkomsten van de adviesraad.

 • Leviaan/RIBW: in gesprek met management over dienst/zorgverlening RIBW en projecten gericht op meer zelfstandig wonen en 18-/18+ problematiek.
 • Ontmoeting en uitwisseling door voorzitters Adviesraden Purmerend en Beemster.
 • Rik van Beijma – vrijwilliger bij Humanitas Thuisadminstratie Purmerend en voorzitter Adviesraad
  SD Waterland, 26 november 2018.

De extra projectgelden op de begroting van de Adviesraad Sociaal Domein zijn in 2018 besteed aan het onderzoeksproject ‘Langer thuis wonen’. Er zijn interviews uitgevoerd met inwoners (ouderen en mantelzorgers) en samenwerkingspartners in het sociaal domein. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2019 besproken met de gemeente, tevens zal er een advies worden uitgebracht aan het College. 

Daarnaast is er gestart met de ontwikkeling van een website voor Adviesraad Sociaal Domein. Het doel is dat inwoners van Purmerend hier informatie kunnen vinden over de taken en werkzaamheden van de Adviesraad. Zo zullen adviezen, jaarverslagen en onderzoeksrapporten hier gepubliceerd worden. De website wordt opgezet met hulp van de afdeling ICT en communicatie van de gemeente. De website is naar verwachting klaar in het eerste kwartaal van 2019.

In 2019 zal aandacht zijn voor het verlopen van de eerste termijn van 5 leden van de Adviesraad op 1 januari 2020. Zij zijn allen herbenoembaar voor 4 jaar. Indien leden niet herbenoemd willen worden zal in de loop van 2019 gestart worden met de werving van nieuwe leden.