Activiteitenverslag 2019

Dit is het activiteitenverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend (ASD). In 2017 is de adviesraad gestart met haar werkzaamheden. De adviesraad bestond eind 2019 uit 9 leden (het maximumaantal) en een onafhankelijke voorzitter. In dit verslag geven wij u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten.

Doel

ASD is ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend om het college te adviseren ten behoeve van beleid en uitvoering in het sociaal domein, met als doel een optimaal resultaat voor de burgers van Purmerend. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen, over voorstellen tot nieuw dan wel te wijzigen gemeentelijke regelgeving, enzovoort. De adviesraad is niet bevoegd te adviseren in zaken betreffende individuele gevallen.

Faciliteiten

ASD vergadert in het stadhuis. Echter, vanwege de coronamaatregelen heeft de adviesraad in 2020 voornamelijk digitaal vergaderd. De adviesraad krijgt een budget voor activiteiten, onafhankelijke ondersteuning en een onkostenvergoeding voor de leden. De vergaderingen worden geleid door een onafhankelijke voorzitter. De adviesraad werd in 2020 voor 4 uur per week ondersteund door een medewerker van Zorgbelang Inclusief.

Samenstelling

ASD bestaat uit maximaal 9 personen en een onafhankelijke voorzitter. De samenstelling was op 31 december 2020 als volgt:

 • Nico van Aalderink
 • Dinie Goezinne
 • Diana Leerling
 • Chiniqua Milan
 • Joke van Mourik
 • Fatma Sert
 • Joke Timmer
 • Simon Schoen
 • Wim Hoogterp
 • Voorzitter: Frits ten Dam

Mevrouw M. (Marlou) Velzeboer is contactpersoon vanuit de gemeente Purmerend voor de Adviesraad Sociaal Domein. Voor een deel van 2019 heeft mevrouw J. (Jennifer) Dap deze positie waargenomen, tijdens afwezigheid van mevrouw Velzeboer.

De hoofdtaak van de Adviesraad Sociaal Domein is het uitbrengen van adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Purmerend. De ondersteuner heeft op basis van de meningsvorming in de Adviesraad de adviezen aan het College opgesteld. 

In 2019 zijn de volgende formele adviezen aan het College uitgebracht:

 • Advies Verordening Wmo en Verordening Jeugdwet, 25 februari 2019
 • Advies Beleidsregels Wmo en Beleidsregels Jeugdwet , 28 maart 2019
 • Advies Laaggeletterdheid, juni 2019
 • Advies Meerdoenregeling en Meerdoenboekje, juli 2019
 • Advies Regionale Aanbesteding Trapliften, 23 juli 2019
 • Advies Gemeentewebsite, november 2019

Alle adviesaanvragen zijn in de Adviesraad toegelicht en de conceptadviezen zijn gezamenlijk besproken. Daarnaast zijn er via gesprekken met (beleids)ambtenaren op meer informele wijze adviezen uitgebracht. Bij diverse onderwerpen heeft de Adviesraad haar ervaringen, tips en adviezen met de gemeente gedeeld. Zie hiervoor ook ‘Vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein’.

De Adviesraad Sociaal Domein komt eenmaal per maand bijeen. In 2019 heeft de raad 12 keer vergaderd. Naast het opstellen van adviezen, waren in 2019 belangrijke punten op de agenda:

 • Kennismaking en overleg met ouderenbonden PCOB en KBO
 • Daklozenbeleid
 • Positionering Adviesraad
 • Terugkoppeling Aanbesteding Aanvullend Openbaar Vervoer
 • Preventieteam Purmerend
 • Onderzoek 2018: Langer Thuiswonen Ouderen
 • Website Adviesraad
 • Werving nieuwe leden Adviesraad
  Huisvesting jongeren met hulp
 • PGB-beleid en toezicht WMO
 • Welzijn
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
 • Evaluatie functioneren Voorzitter en Ambtelijk Ondersteuner
 • Er is een vaste contactambtenaar bij de gemeente die structureel contact houdt met de adviesraad via overleg met de inhoudelijk ondersteuner.
 • Daarnaast waren veel beleidsambtenaren van de gemeente aanwezig bij vergaderingen van de adviesraad. Tijdens hun aanwezigheid gaven zij toelichting op het gemeentelijk beleid en uitvoering of op adviesaanvragen (zie: Vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein). Dit wordt door de adviesraad zeer gewaardeerd en draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van de Adviesraad.
 • Bezoek van de heer Rotgans aan de vergadering van 16 december 2019: voortgang integrale toegang, positie Adviesraad, toekomstvisie zorg in Purmerend.
 • Onderzoek WMO, bijeenkomst met rekenkamercommissie (januari 2019): ervaringen delen ten behoeve van het onderzoek.
 • Ambtelijke bijeenkomst over de uitkomsten van het in 2018 uitgevoerde onderzoek ‘Langer Thuiswonen Ouderen’. 

Vast punt op de agenda van de Adviesraad is de terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten zodat de ervaring en kennis daar opgedaan breed gedeeld wordt. Bezochte bijeenkomsten:

 • Regionale bijeenkomst hulpmiddelen (28 februari 2019)
 • Bijeenkomst in het kader van fusie tussen gemeente Purmerend en gemeente Beemster (3 april 2019)
 • Regionale bijeenkomst Koepel van Adviesraden (29 november 2019)
 • Regionale bijeenkomst trapliften (juli 2019)
 • Regionale bijeenkomst ‘Van verblijf in een instelling, naar ambulante zorg en wonen in regio Waterland’ (26 juli 2019)
 • Overleg met Adviesraad Beemster in het kader van fusie tussen de gemeenten Purmerend en Beemster (15 oktober 2019)

Zoals toegelicht onder het kopje externe bijeenkomsten/overleggen, heeft veel deskundigheidsbevordering plaats gevonden door presentaties aan de adviesraad door medewerkers van de gemeente Purmerend. Individuele leden nemen verder deel aan diverse bijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering. Op het moment dat er behoefte is aan extra informatie of een gedachtewisseling over een inhoudelijk thema, wordt er een deskundige uitgenodigd die in deze behoefte kan voorzien. 

Tot slot, heeft de Adviesraad (inclusief voorzitter en ambtelijk ondersteuner) de training Adviesvaardigheden, van de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein, gevolgd (21 september 2019).

In 2019 hebben er, naast de reguliere vergaderingen en overleggen met de gemeente, een aantal extra activiteiten plaatsgevonden.

Onderzoeksproject

De extra projectgelden op de begroting van de Adviesraad Sociaal Domein zijn in 2019 besteed aan het onderzoeksproject ‘Overgang naar 18+ jongeren met jeugdhulp’. Dit onderzoek loopt door in 2020 en zal tevens met budget uit 2020 uitgevoerd worden. Het onderzoek bestaat uit:

 • Een literatuur- en documentenstudie
 • Gesprekken met hulpverleners en verwijzers
 • Verkennende gesprekken en een spiegelbijeenkomst met inwoners (jongeren en eventueel hun ouders).

Een begeleidingscommissie bestaande uit twee leden van de Adviesraad en de Voorzitter sturen het onderzoek aan. Het onderzoek wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2020 en besproken met de gemeente, tevens zal er een advies worden uitgebracht aan het College. 

Website Adviesraad Sociaal Domein

In 2018 is er gestart met het ontwikkelen van een website voor de Adviesraad Sociaal Domein. Het doel is dat inwoners van Purmerend hier informatie kunnen vinden over de taken en werkzaamheden van de Adviesraad. Op de website worden adviezen, jaarverslagen en onderzoeksrapporten gepubliceerd. De website is eind 2019 opgeleverd, asd.purmerend.nl. In samenwerking met de afdeling communicatie wordt in 2020 via diverse communicatie-uitingen bekendheid gegeven aan de website.

In 2020 zal er aandacht zijn voor de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Purmerend en Beemster. De beide Adviesraden zullen verder in overleg gaan over wat de fusie betekent voor de Adviesraden en streven naar een voorstel richting de colleges. Daarnaast zal er blijvend aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering en het eigen functioneren van de Adviesraad Purmerend.