Activiteitenverslag 2020

Dit is het activiteitenverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend (ASD). In 2017 is de adviesraad gestart met haar werkzaamheden. De adviesraad bestond eind 2020 uit 8 leden en een onafhankelijke voorzitter. Vergeleken met voorgaande jaren was 2020 een bijzonder jaar, vanwege de coronamaatregelen. 

Zo heeft de Adviesraad begin 2020 per direct de omslag gemaakt naar online vergaderen en konden er vrijwel geen werkbezoeken plaatsvinden. Daarnaast heeft de Corona situatie diverse leden en/of hun netwerk geraakt op gezondheidsvlak. Desalniettemin zijn alle leden en de voorzitter ‘aan boord’ gebleven in 2020 en hebben zij het college geadviseerd over de onderwerpen in het maatschappelijk domein. In dit verslag geven wij u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten.

Doel

De Adviesraad sociaal domein is ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Purmerend om het college te adviseren ten behoeve van beleid en uitvoering in het sociaal domein, met als doel een optimaal resultaat voor de burgers van Purmerend. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen, over voorstellen tot nieuw dan wel te wijzigen gemeentelijke regelgeving, enzovoort. De adviesraad is niet bevoegd te adviseren in zaken betreffende individuele gevallen.

Faciliteiten

ASDvergadert in het stadhuis. Echter, wegens de coronamaatregelen heeft de adviesraad in 2020 voornamelijk digitaal vergaderd. De adviesraad krijgt een budget voor activiteiten, onafhankelijke ondersteuning en een onkostenvergoeding voor de leden. De vergaderingen worden geleid door een onafhankelijke voorzitter. De adviesraad werd in 2020 voor 4 uur per week ondersteund door een medewerker van Zorgbelang Inclusief.

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit maximaal 9 personen en een onafhankelijke voorzitter. De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein was op 31 december 2020 als volgt:

 • Nico van Aalderink
 • Dinie Goezinne
 • Chiniqua Milan
 • Joke van Mourik
 • Fatma Sert
 • Joke Timmer
 • Simon Schoen
 • Wim Hoogterp
 • Voorzitter: Frits ten Dam

Mevrouw M. (Marlou) Velzeboer is contactpersoon vanuit de gemeente Purmerend voor de Adviesraad Sociaal Domein.

De hoofdtaak van de Adviesraad Sociaal Domein is het uitbrengen van adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Purmerend. De ondersteuner heeft op basis van de meningsvorming in de Adviesraad de adviezen aan het College opgesteld. In 2020 zijn de volgende formele (ongevraagde) adviezen aan het College uitgebracht:

 • Advies Gemeentewebsite
 • Advies Minimabeleid en Meerdoenregeling
 • Advies Zorgverzekering Minima

Alle adviesaanvragen zijn in de Adviesraad toegelicht en de conceptadviezen zijn gezamenlijk besproken. Daarnaast zijn er via gesprekken met (beleids)ambtenaren en wethouders op meer informele wijze adviezen uitgebracht. Bij diverse onderwerpen heeft de Adviesraad haar ervaringen, tips en adviezen met de gemeente gedeeld. Zie hiervoor ‘Vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein’.

De Adviesraad Sociaal Domein komt eenmaal per maand bijeen. In 2020 heeft de raad 12 keer vergaderd. Naast het opstellen van adviezen, waren in 2020 belangrijke punten op de agenda:

 • Welzijn
 • Hoe kan de Adviesraad contact houden met haar netwerk (naar aanleiding van de training in 2019)
 • Inkoop Wmo
 • Meerdoenregeling
 • (Evaluatie) Minimabeleid
 • Zorgverzekering Minima
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
 • Gemeentewebsite
 • Laaggeletterdheid
 • Onderwijsagenda
 • Rapport Rekenkamercommissie Wmo
 • Omnibusenquête
 • Loket Wmo, Jeugd en Participatie
 • Wet Verplichte GGZ
 • Aanbesteding Specialistische Jeugdhulp
 • Aanvullend Openbaar Vervoer
 • Schuldhulpverlening
 • Onderzoek naar Jeugdhulp bij overgang naar 18+
 • Harmonisatie Adviesraden Purmerend en Beemster
 • Subsidie en ondersteuning ASD 2021
 • Evaluatie voorzitter en ondersteuner

Er is een vaste contactambtenaar bij de gemeente die structureel contact houdt met de adviesraad via overleg met de inhoudelijk ondersteuner.

 • Daarnaast waren veel beleidsambtenaren van de gemeente aanwezig bij vergaderingen van de adviesraad. Tijdens hun aanwezigheid gaven zij toelichting op het gemeentelijk beleid en uitvoering of op adviesaanvragen (zie: Vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein). Dit wordt door de adviesraad zeer gewaardeerd en draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van de Adviesraad.
 • Overleg tussen de Heer Mario Hegger en drie leden van de Adviesraad en de voorzitter op 8 juni 2020: minima-regelingen.
 • Bezoek van de heer Rotgans aan de vergadering van 21 december 2020: welzijn.
 • Ambtelijke bijeenkomst over de tussentijdse uitkomsten van het in 2019 gestarte onderzoek naar de overgang van jongeren 18+ in jeugdhulp (3 november 2020).

Vast punt op de agenda van de Adviesraad is de terugkoppeling van bezochte bijeenkomsten zodat de ervaring en kennis daar opgedaan breed gedeeld wordt. Bezochte (online) bijeenkomsten:

 • Diverse overleggen met Adviesraad Beemster over harmonisatie Adviesraden in verband met de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend.
 • Regionale bijeenkomst voor cliënten en belangenbehartigers in het kader van de inkoop specialistische jeugdhulp (30 oktober 2020).

Van werkbezoeken van de Adviesraad is in 2020, eveneens vanwege de Coronamaatregelen, beperkt sprake geweest. De Adviesraad acht de werkbezoeken waardevol en streeft ernaar om deze in 2021 – als de Coronamaatregelen het toelaten, weer op te pakken. In het kader van een verkenning naar de uitvoering van welzijnsactiviteiten hebben de volgende werkbezoeken (door individuele leden en vervolgens besproken in de vergadering) plaatsgevonden in januari 2020:

 • Buurtcentrum De Inval
 • P3
 • Wijkplein Where
 • Buurtcentrum Gildeplein

Daarnaast is er in januari 2020 is er een bezoek geweest van de manager van Clup Welzijn aan de vergadering van de Adviesraad.

In 2020 heeft er, naast de reguliere vergaderingen en overleggen met de gemeente, een onderzoek plaatsgevonden:

Onderzoeksproject

Het onderzoeksproject ‘Overgang naar 18+ jongeren met jeugdhulp’ is in 2019 gestart en heeft doorgelopen in 2020. Het onderzoek bestaat uit:

 • Een literatuur- en documentenstudie
 • Gesprekken met hulpverleners en verwijzers
 • Verkennende gesprekken en een spiegelbijeenkomst met inwoners (jongeren en eventueel hun ouders).

Een begeleidingscommissie bestaande uit twee leden van de Adviesraad en de Voorzitter sturen het onderzoek aan. Vanwege de Corona-maatregelen konden de gesprekken met jongeren en hun ouders niet plaatsvinden in 2020. Naar verwachting wordt dit laatst onderdeel van het onderzoek afgerond in 2021. Vervolgens zal er een advies worden uitgebracht aan het College.

Website

Vanaf medio 2019 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een eigen website. Deze website is vindbaar via de website van de gemeente en er is via een persbericht aandacht aan gegeven. Het doel van de website is de bereikbaarheid voor inwoners vergroten.

In 2020 was er veel aandacht voor de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Purmerend en Beemster. De beide Adviesraden zijn via een commissie Harmonisatie in overleg gaan over wat de fusie, in eerste instantie voor de formele afspraken, betekent voor de Adviesraden. Concreet resultaat hiervan is de nieuwe geharmoniseerde verordening Adviesraden 2021. In 2021 zal de Adviesraad samen met Adviesraad Beemster en gemeente verdere invulling geven aan het vormen van een nieuwe Adviesraad in 2021 (functieprofielen, werving, sollicitaties). Daarnaast zal er blijvend aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering, het eigen functioneren van de Adviesraad Purmerend en specifieke thema’s binnen het maatschappelijk domein.