Advies Armoedebeleid

De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd te adviseren over het Armoedebeleid. Aanleiding voor de adviesaanvraag is de doorontwikkeling van het beleid dat momenteel plaatsvindt door de gemeente.

De gemeente heeft gemerkt dat het moeilijk is om alles wat er nodig is rondom armoede en ondersteuning, te vatten in beleid en regelingen. Toch wil de gemeente wel vastleggen wat er nodig is en hoe zij dit probeert aan te pakken. Zoals dichter bij de mensen komen. Het stuk dat nu in concept voorligt, is gebaseerd op de signalen uit het veld, zoals ondersteunende organisaties, maar ook inwoners en ondernemers. De gemeente heeft ook de huidige regelingen bestudeerd, werken die nog goed? Het document is daarom vooral een herijking. De conclusie van de gemeente is dat de regelingen goed zijn, maar beter toegankelijk moeten worden. De gemeente zoekt daarbij naar balans: niet te veel en niet te weinig regels.

Advies

  • De adviesraad vindt het concept beleidsdocument een goed leesbaar document. Het heeft bovendien een logische indeling van onderwerpen en hoofdstukken.
  • De werkgroep, waarmee de gemeente eerder in gesprek is gegaan over dit onderwerp, geeft aan haar input terug te lezen in dit document.
  • Daarnaast worden nog de volgende punten aangedragen voor het armoedebeleid:
    • De gemeente wil dat ‘gezond verstand prevaleert boven regels’. De adviesraad zou graag zien dat dit in het beleid concreet genoemd wordt.  Het is belangrijk dat inwoners één keer hun verhaal doen, zo staat het ook in het beleidsdocument. De adviesraad zou graag zien dat ook in het document wordt opgenomen hoe dit in praktijk vorm krijgt.
    • De gemeente moet voldoende aandacht besteden aan het bekendmaken van de regelingen bij de doelgroep. Dit moet onderdeel zijn van het beleid. Wellicht in de vorm van een campagne. De Stadspas (of een vorm van) moet ook een korting bevatten voor het gebruik van openbaar vervoer in de regio. De Adviesraad benadrukt dat, in lijn met het Integraal Zorgakkoord, ook minima recht hebben op de mogelijkheid om leuke dingen te ondernemen. Vervoer kan hierbij een drempel zijn die de gemeente kan wegnemen. Er moet voor minima de mogelijkheid blijven bestaan om met contant geld te betalen. Een voorbeeld van waar dit (bijna) niet meer mogelijk is, is het zwembad. Het is belangrijk dat de regelingen terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben. Een voorbeeld van een regeling waarbij dat niet goed verliep, was de actie die onlangs liep voor gratis OV-kaartjes. Die waren voor iedereen te koop, omdat er geen inkomenscheck gedaan kon worden.  De adviesraad ziet graag dat het beleid geëvalueerd wordt onder de doelgroep. Vinden mensen de weg naar deze regelingen en sluiten deze regelingen voldoende aan bij hun behoeften?

Tot slot informeert de adviesraad de gemeente dat zij dit jaar een achterbanraadsonderzoek laat uitvoeren naar de ervaringen van minima in de gemeente met de armoederegelingen. De adviesraad denkt dat de uitkomsten van dit onderzoek zeer interessant zullen zijn voor de gemeente.