Advies beleidsregels Wmo en Jeugdhulp

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is gevraagd te adviseren over de beleidsregel Wmo en beleidsregels Jeugdwet. Aanleiding voor de adviesaanvraag is dat het door het gemeentebestuur gevoerde beleid periodiek wordt geëvalueerd.

Datum: 25 maart 2019

In de evaluatie wordt gekeken of de huidige verordeningen, besluiten en nadere regels nog aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en of deze vanuit ervaringen in de praktijk nog aangepast dienen te worden. De verordening Jeugd en de verordening maatschappelijke ondersteuning worden opnieuw ter vaststelling voorgelegd aan het college en raad. De adviesraad heeft over beide verordeningen reeds een advies over uitgebracht aan het college (25 februari
2019).

Daarnaast worden ook de nadere regels Jeugd en het besluit Maatschappelijke Ondersteuning uiterlijk per half mei ter vaststelling voorgelegd aan het college. De beleidsregels zijn tijdens de bijeenkomst van ASD van 25 februari 2019 toegelicht door mevrouw Marlou Velzeboer en de heer Thom Schreuder van de gemeente Purmerend. In dit overleg werden de voorgenomen wijzigingen toegelicht en vragen hierover beantwoord. De adviesraad heeft dit zeer op prijs gesteld. 

Advies

In zijn algemeenheid wil de adviesraad opmerken dat het niet eenvoudig was om te adviseren over de beleidsregels, vanwege de technische aard van de stukken en de vrij complexe formuleringen. 

Beleidsregels Wmo

De adviesraad vindt de regels betreffende de maatwerkvoorziening woningaanpassing in combinatie met een PGB en de verhouding met de eigen bijdrage moeilijk te begrijpen. Dit heeft er onder andere te maken dat bij een PGB de inwoner een bedrag van de gemeente ontvangt om een woningaanpassing te laten doen en de inwoner vervolgens maandelijks een eigenbijdrage overmaakt naar de gemeente. Wellicht kan het helpen deze ‘geldstromen’ schematisch weer te geven.

Beleidsregels Jeugdhulp

  • (Toelichting)Artikel 2.2, eerste lid: De adviesraad vindt deze tekst moeilijk te begrijpen. Ons advies is de tekst bij de bullets te vervangen door een indeling in een tabel. Ook vraagt de adviesraad zich af waarom de intensiteit ‘perspectief’ niet ‘laag-intensief’ heet, want dit is niet in lijn met ‘Duurzaam-licht’ en ‘Duurzaam-zwaar’. 
  • In hoofdstuk 3, punt 4C wordt het Kwaliteitskader Jeugd genoemd. De adviesraad zou graag een korte toelichting zien op: wat houdt het Kwaliteitskader Jeugd in en is het een landelijk of gemeentelijk kader?
  • Onder andere bij hoofdstuk 3, punt 6 E wordt gesproken van de 'lokale toegang'. Wordt hiermee het Loket Jeugd bedoeld? De adviesraad vindt deze term te vaag.
  • Ondersteuningsprofielen in de Algemene toelichting artikel 2. Bij het eerste lid staat: 'Een ondersteuningsprofiel is een cluster van hulpvragen'. Bij het tweede en derde lid staat: 'Het ondersteuningsprofiel is een integraal pakket'. Uit het vervolg is wel op te maken dat de jeugdhulpaanbieder alle jeugdhulp moet kunnen (moet, of moet kunnen?) aanbieden die nodig zijn binnen dit ondersteuningsprofiel. De adviesraad vindt de formulering echter ingewikkeld en doet de aanbeveling deze te vereenvoudigen.
  • Algemene toelichting: 3.1 zesde lid: De adviesraad vindt dit artikel onduidelijk en wil graag weten hoe vastgesteld wordt dat specifieke hulp die wordt geboden door iemand uit het netwerk (zoals de ouder) niet behoord tot de ‘eigen kracht’ en over ‘wiens eigen kracht’ het hier gaat.
  • Ondersteuningsprofiel en crisis: In de Algemene Toelichting Artikel 2, tweede en derde lid staat: 'Het ondersteuningsprofiel is een integraal pakket, wat betekent dat de betrokken jeugdhulpaanbieder (hoofdaannemer) geacht wordt alle benodigde jeugdhulp binnen dit ondersteuningsprofiel te kunnen bieden. Daarom kan een jeugdige ook altijd maar 1 ondersteuningsprofiel tegelijkertijd hebben. Uitzondering is de situatie waarin naast zorg in natura de jeugdige en/of zijn ouders ook een persoonsgebonden budget ontvangen of waarin sprake is van inzet van profiel 11 (crisis).' De adviesraad vindt deze formulering onduidelijk, wat wordt er precies bedoeld in dit artikel?