Jaarverslag 2023

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B en W van gemeente Purmerend over onderwerpen binnen het sociaal domein, vanuit inwonerperspectief. De Adviesraad wordt hierbij begeleid en ondersteund door een ambtelijk secretaris. De Adviesraad heeft een aantal taken en bevoegdheden, waarvan de belangrijkste is het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies over bestaande of te wijzigen gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen en over evaluaties binnen het sociaal domein. In het jaarverslag geeft de Adviesraad een overzicht van de activiteiten en behaalde resultaten. Dit is het jaarverslag van 2023.

Vergaderingen

De adviesraad heeft maandelijks vergaderd over diverse onderwerpen in het sociaal domein. Zo stonden bijvoorbeeld op de agenda: 

 • maatschappelijke ondersteuning
 • Wmo toezicht
 • CEO Wmo
 • CEO Jeugd
 • armoede
 • Jeugdnota
 • welzijn
 • Integraal Zorgakkoord
 • bewegen en sport
 • de griffie
 • opvang van Oekraïners
 • werving van nieuwe leden. 

Naast de vergadering, doen leden regelmatig mee aan bijeenkomsten in de gemeente of treden zij in klein comité in overleg met beleidsadviseurs om input te geven.

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit maximaal 9 personen en een onafhankelijke voorzitter. De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein was op 31 december 2023 als volgt:

 • Voorzitter: Frits ten Dam
 • Paul Mounoury
 • Dinie Goezinne
 • Dick Twisk
 • Simon Schoen
 • Joke Timmer
 • Marloes Hartman
 • Kathleen Visse
 • Loes ter Horst (ambtelijk secretaris)

De adviesraad heeft in 2023 8 gevraagde adviezen uitgebracht aan het college, over: 

 • actualisatie maatschappelijk kader
 • armoedebeleid
 • beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning
 • het CEO Wmo
 • Jeugdnota
 • Skills Garden
 • uitbreiding zwemvoorziening
 • verordening maatschappelijke ondersteuning. 

In het proces rondom advisering heeft de adviesraad bij de gemeente aangegeven verbeteringen te willen in de termijnen voor informatievoorziening, het advies en de terugkoppeling. Met behulp van wederzijdse inspanningen is dit gelukt. Immers, om goed te kunnen adviseren heeft de adviesraad voldoende tijd nodig. En er is een terugkoppeling vanuit de gemeente nodig om te kunnen monitoren wat er met de adviezen wordt gedaan. 

In 2024 wil de adviesraad nog meer inzetten op eigen thema’s en waar nodig ongevraagd het college adviseren.

De adviesraad heeft in 2023 met diverse organisaties contact gehad om input op te halen en signalen te bespreken. De adviesraad doet dit via werkbezoeken en door organisaties uit te nodigen bij de maandelijkse vergadering. 

In 2023 ging het om de volgende werkbezoeken

 • Wijkteam Beemster
 • Wijkteam Purmer Noord
 • Stichting MEE
 • Leviaan

Spurd en Clup Welzijn zijn uitgenodigd en aanwezig geweest bij vergaderingen.

Er zijn eind 2022 2 cursussen gevolgd: creatief denken (door Zorgbelang) en adviseren (Koepel van Adviesraden). In 2023 was er wel het voornemen om cursussen te volgen, maar dit is niet gebeurd. Wel zijn individuele leden naar gemeentelijke en regionale bijeenkomsten geweest, zoals over het Integraal Zorgakkoord. In 2024 wil de adviesraad zich ook weer via cursussen blijven ontwikkelen.

Er is, aansluitend op de gemeentewebsite, een nieuwe frisse website gemaakt voor de adviesraad. Deze is in november live gegaan https://asd.purmerend.nl. Ook is er in november gestart met de werving van nieuwe leden. Dit zal een vervolg krijgen in 2024.

De adviesraad heeft in 2023 besloten om het jaarlijkse achterbanonderzoek, om te zetten naar een tweejaarlijks onderzoek. Het thema voor 2023-2024 is armoederegelingen. In 2023 is het onderzoek uitgevoerd, met een kwalitatieve aanpak. Er zijn straatinterviews gehouden en telefonische diepte-interviews. De analyse en rapportage vindt plaats in 2024. De resultaten worden gepubliceerd op de website van de adviesraad.