Onderzoek Langer thuiswonen voor ouderen van 75 jaar en ouder

Ervaringen van Purmerendse ouderen en hun mantelzorgers met langer thuiswonen voor mensen van 75 jaar en ouder.

Datum: januari 2019

Samenvatting

De Adviesraad Sociaal Domein Purmerend (ASD) wordt als gesprekspartner van het college van Burgemeester en Wethouders van Purmerend zeer gewaardeerd. Zij is gerechtigd tot het uitbrengen van zowel gevraagd als ongevraagd advies. Voor een onderbouwd advies aan het college wil de raad zich goed laten informeren. Dit doet ze dit jaar onder meer door Zorgbelang een onderzoek uit te laten voeren naar de ervaringen van Purmerendse ouderen van 75 jaar of ouder met het langer zelfstandig thuis wonen. 

Het kwalitatieve onderzoek is een mooie en onafhankelijke aanvulling op het kwantitatieve onderzoek dat de gemeente regelmatig laat uitvoeren zoals de Omnibusenquête 2018, sociaal, sport en cultuur. Deze enquête wordt afgenomen via een internetpanel. Sinds de transitie binnen het Sociaal Domein in 2015 ligt de focus op het ondersteunen van mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving en met zoveel mogelijk behoud van eigen regie. Voor ouderen die hulpbehoevend zijn, betekent dit onder andere dat ze minder snel de stap zullen maken naar verzorging en ondersteuning op een andere locatie. Er zal worden gekeken hoe ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en geregeld worden dat de benodigde hulp en ondersteuning daar geleverd wordt. De bedoeling daarbij is dat wat met het eigen netwerk opgelost kan worden, niet met professionele hulp ingevuld zal worden. Het eigen netwerk en met name de mantelzorg, speelt daarom een grote rol in het langer thuis wonen.

Onderzoeksvraag

Nu, ruim 2,5 jaar na de transitie, is de vraag hoe deze verandering uitpakt voor Purmerendse ouderen. Zijn Purmerendse ouderen in staat om, met hulp van het eigen netwerk en waar nodig ondersteuning vanuit de Wmo, op een prettige manier thuis te blijven wonen? Welke ervaringen hebben ouderen hiermee? Hoe kijken ze naar de toekomst? Wat zijn de ervaringen van mantelzorgers? Hoe ervaren ouderen en mantelzorgers het gesprek met de professional (Wmo-consulent, wijkteam, ouderenadviseur) over zorg en ondersteuning?

Aanpak

ASD doet daarom een onderzoek naar de ervaringen van ouderen en hun mantelzorgers met langer thuis wonen. Het onderzoek is uitgevoerd tussen september en december 2018, door een projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland (Mariëlle van Esch). Onderdeel van het onderzoek zijn gesprekken met Purmerendse ouderen, hun mantelzorgers en professionals werkzaam in de ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen. 

Met de gevonden informatie uit de verschillende bronnen is een rapportage opgesteld waarin aanbevelingen in de vorm van een advies aan het college van de gemeente Purmerend zijn gegeven.

U kunt het hele rapport opvragen via e-mail asd@purmerend.nl.