Onderzoek Nulmeting Integrale Toegang Sociaal Domein 2017

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft tussen oktober en december 2017 een kwalitatieve nulmeting uit laten uitvoeren naar de integrale toegang. Met behulp van deze nulmeting, uitgevoerd aan de hand van literatuurstudie en interviews, zijn de werkwijze van Purmerend en de ervaringen van inwoners met de huidige wijze van toegang in Purmerend in kaart gebracht.

Datum: december 2017

Samenvatting

Per 1 januari 2015 is de transitie van het Sociaal Domein compleet. Per die datum werden de nieuwe Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en de wet Passend onderwijs van kracht. De gemeente Purmerend heeft zich in het eerste jaar vooral gericht op de concrete uitvoering van de nieuwe taken die door deze transitie naar de gemeente werden overgeheveld. De volgende fase is om ook de transformatie te realiseren, zowel inhoudelijk als in de processen. Het doel van Purmerend is om integraal te werken. Het idee hierachter is dat inwoners met meerdere vragen en problemen tegelijkertijd in hun leven te maken te kunnen krijgen, dat deze vragen en problemen (mogelijk) onderling samenhangen en zodoende niet los van elkaar aangepakt kunnen worden.

Uitkomsten

De uitkomsten van de nulmeting laten zowel positieve punten als verbeterpunten zien. Zo merkt een deel van de inwoners de versterkte samenwerking tussen de gemeentelijke loketten onderling en met de wijk- en jeugdteams. Dit leidt er voor deze inwoners toe dat hun vragen in samenhang worden opgepakt. Ook krijgt een deel van de inwoners een vast aanspreekpunt. Tegelijkertijd zijn er kansen voor verbetering. Iedere Purmerender zou een vast aanspreekpunt moeten krijgen. De samenwerking tussen de loketten, de jeugd- en wijkeams, politie en huisartsen kan verder uitgebreid en versterkt worden. Er is ook blijvend aandacht nodig voor de werkwijze van medewerkers: zoekt elke medewerker voldoende de samenwerking op met collega's en partners, is er voldoende aandacht voor de manier waarop vragen en problemen van inwoners samenhangen. Ook communicatie richting de inwoner is een aandachtspunt, onder andere de informatie op de website.

ASD gaat aan de hand van deze nulmeting in gesprek met de gemeente Purmerend over de conclusies en aanbevelingen. In de loop van 2019 zal de meting herhaald worden, om te kijken of de succespunten behouden zijn en waar nodig verbeteringen hebben plaatsgevonden.

U kunt het hele rapport opvragen via e-mail asd@purmerend.nl.