Onderzoeksrapport 1 Jeugdhulp 18+ (2019-2021)

In het najaar van 2019 besloot de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) dat ze een onderzoek wilde laten verrichten naar de volgende vraag: 'Wat doet de gemeente Purmerend om de overgang van 18- naar 18+ zo soepel mogelijk te laten verlopen en hoe ervaren jeugdigen en hun ouders dit?'

Datum: juni 2020

De adviesraad wilde daarbij een analyse van het gevoerde beleid voor een zo breed mogelijke doelgroep. Met ‘breed’ wordt in dit verband bedoeld dat de analyse in gaat op alle groepen jongeren die op de een of andere manier gebruik maken van (jeugd)hulp. 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat op verzoek van ASD is uitgevoerd. De adviesraad wilde weten wat het gemeentelijke beleid is rond de overgang van jongeren uit de jeugdhulpverlening op het moment dat ze 18 jaar worden.

Samenvatting

De adviesraad wilde zowel inzicht in de volle breedte van hulpvragen als hoe de overgang door jongeren zelf ervaren wordt. Voor het laatste onderdeel bleek de coronacrisis een te compliceerde factor. Er is voor gekozen eventuele gesprekken met jongeren naar een later stadium te verplaatsen. 

In het rapport wordt allereerst een korte schets geboden van hoe de jeugdhulp in Purmerend is georganiseerd. De onderzoeksopzet wordt weergegeven en de samengevatte resultaten van de gehouden interviews met professionals worden thematisch beschreven. De uit de interviews gedestilleerde thema’s bieden aangrijpingspunten voor de (verdere) ontwikkeling van jeugd(hulp) beleid.

Big Five

Een van de resultaten uit de interviews is inzicht in het ‘Big Five’ model zoals dat door Spirit (een grote landelijk opererende jeugdhulp organisatie). Met behulp van dit model wordt een ‘raamwerk’ geboden dat vanuit verschillende perspectieven is te gebruiken. Het kan benut worden om te bepalen aan welke voorwaarden voldaan moet zijn voordat je jongeren ‘los kunt laten’. Maar het is ook toe te passen als een ‘skelet’ voor samenhangend jeugdbeleid voor met name een specifieke groep jongeren: jongeren die niets (vanzelfsprekends) hebben om op terug te vallen.

De thema’s uit de interviews sluiten hierbij aan, maar bieden ook meer: aanvullende factoren waarop gemeentelijke beleid te ontwikkelen valt. Beleid dat er op gericht is geen jongeren tussen wal en schip te laten vallen en optimale kansen te bieden zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. De combinatie van het raamwerk zoals ‘The Big Five’ biedt met thema’s uit de interviews maakte het mogelijk een vorm van een model te schetsen waarmee inzichtelijk gemaakt wordt hoe de verschillende factoren elkaar beïnvloeden. Hiermee wordt in eerste instantie vooral de noodzakelijke samenhang inzichtelijk. Het biedt tegelijkertijd handvatten voor (verdere) discussie, onderzoek, beleidsontwikkeling en interventies. Aan de hand van het geschetste model worden aanbevelingen gedaan voor verdere ontwikkeling of juist continuering van een bestaande praktijk.

Bijlagen

In de bijlagen zijn samenvattingen van de gehouden interviews opgenomen. Evenals een beknopte literatuurlijst. Naast dit rapport is er ook een uitgebreide bijlage bundel waarin voornamelijk verzamelde informatie is opgenomen die direct of indirect betrekking heeft op de jeugdhulp in Purmerend. Het gaat hierbij om begrippenkaders, beschrijvingen van gespecialiseerde jeugdhulp, in Purmerend actieve, organisaties en uitgebreide documenten in informatieoverzicht. 

U kunt het hele rapport opvragen via e-mail asd@purmerend.nl.