Onderzoeksrapport 2 Jeugdhulp 18+ (2019-2021)

In 2020 is er een begin gemaakt met het onderzoek ‘Jeugdzorg 18-/18+’. Dit onderzoek werd verricht
op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend (ASD) en kende 2 hoofdvragen. Hoe is de overgang van de Jeugdzorg naar eventuele volwassenenzorg in en door Purmerend georganiseerd? En hoe wordt deze overgang, inzet en geboden hulp door jongeren ervaren?

Samenvatting

Dit rapport is een neerslag van een poging om inzicht te verkrijgen in hoe jongeren die gebruikmaken van de jeugdhulpverlening uit Purmerend deze hulp ervaren hebben. Daarbij was het de bedoeling vooral de overgang van de Jeugdhulp naar eventuele volwassenenhulp, van 18- naar 18+ . 

Conclusies

In dit verslag wordt kort ingegaan op de resultaten van het eerste onderzoek onder professionals. De belangrijkste conclusies die hieruit te trekken is dat er op 5 levensterreinen sprake moet zijn van voldoende stabiliteit voordat een jongere ‘losgelaten’ kan worden. Losgelaten in die zin dat hij of zij voldoende in staat is om zelfstandig zijn of haar leven op te bouwen. Deze gedachtegang illustreert in feite dat succesvolle jeugdzorg mede afhankelijk is van breder samenhangend jeugdbeleid. De uit de gesprekken met professionals ‘gedestilleerde’ aanbevelingen zijn ook weer opgenomen in het rapport. 

Interviews

In gecomprimeerde, thematische vorm worden de resultaten uit de gehouden interviews met jongeren weergegeven. Waar mogelijk werd daarbij een verbinding gelegd met de thema’s uit de interviews met de professionals of informatie uit het gehouden spiegelgesprek. Tijdens de interviews met jongeren bleek dat zijn niet goed konden aangeven hoe de overgang van 18- naar 18+ verliep. Ze bleken allemaal vooral te willen vertellen over hun ervaringen met Jeugdhulp. Deze waren overwegend (zeer) negatief. Jongeren die nu gebruik maken van (volwassenen) hulp waren overigens daar weer wel over te spreken. 

Op basis van de gesprekken met professionals uit de jeugdhulp en interviews met jongeren is een verzameling van aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen vragen nog de nodige uitwerking. Het zou wenselijk zijn om in een vorm van werkconferentie deze verder uit te werken tot beleidsbouwstenen voor de gemeente Purmerend. 

U kunt het hele rapport opvragen via e-mail asd@purmerend.nl.