Advies Beleidsplan Schuldhulpverlening

De Adviesraad Social Domein (ASD) brengt elk jaar een aantal adviezen uit aan het college van B en W over onderwerpen in het sociaal domein. Het college reageert altijd op de adviezen van de adviesraad, ook als het een ongevraagd advies betreft.

Datum: 19 januari 2021

De adviesraad heeft de inhoud van het beleidsplan besproken en komt tot het volgende advies en/of opmerkingen.

Advies

De adviesraad vindt het document een goed opgebouwd stuk en goed leesbaar. Ook zijn er complimenten voor de prioriteiten en accenten bij de belangen van de schuldenaar. De adviesraad leest dat de gemeente voornemens is veel in te zetten op preventie, vroegsignalering en ketensamenwerking en vindt dit een goede aanpak. ASD vindt het opmerkelijk om te lezen dat bewindvoering vaak leidt tot nog grotere problemen en fijn om te lezen dat de gemeente wil voorkomen dat inwoners hier terecht komen.

De adviesraad wil de volgende punten meegeven aan het college:

 • Er wordt wel gehamerd op zelfredzaamheid, maar dat is juist erg moeilijk als je schulden hebt (pagina 4).
 • Pagina 6: bovenste bullet; kan het college aangeven waarom de uitvoering bij het loket integraal oppakken niet verder is opgepakt?
 • Pagina 7: het is goed om te lezen dat men nu landelijk en in de gemeente snapt wat de problematiek inhoudt en hoe men hiermee aan de slag gaat.
 • Pagina 8: hier wordt afstand genomen van ‘zelfredzaamheid’ en meer gekeken naar ‘doen vermogen’.
 • In Limburg zijn er goede ervaringen met het Waarborgfonds voor saneringskredieten.
 • Hoort de Stadsverwarming (SVP) ook bij de energiemaatschappijen die gegevens delen? Een lid van de adviesraad heeft als ervaring dat de eindafrekening van de stadsverwarming via een automatische incasso ineens van de rekening wordt geïncasseerd. In sommige gevallen leidt dat tot problemen, omdat er dan ineens een groot bedrag van de rekening wordt afgeschreven.
 • Goed dat de gemeente meer in gaat inzetten op dat inwoners en bedrijven hen en de regelingen beter weten te vinden.
 • Goed dat de gemeente meer out reachend aan de slag gaat om mensen te bereiken. De adviesraad adviseert het college om de communicatie per doelgroep uit te werken.
 • Pagina 17: er wordt gesproken over ‘recidivisten’; van dit label/stempel vraagt de adviesraad zich af of het past binnen de communicatie over schulden en het willen verminderen van stigma en schaamte.
 • Positief dat de ASD actief wordt gevraagd om te monitoren en signaleren binnen netwerk.
 • Er wordt niet echt duidelijk gemaakt wat er gebeurt als alle preventie en voorliggende hulp niet heeft gewerkt. Waar is de precies de overgang naar schuldhulpsanering en hoe krijgt dit vorm? Hoe ziet dat traject er dan uit?