Jaarplan Adviesraad Sociaal Domein 2024

Om haar taken uit te voeren stelt de adviesraad een jaarplan met begroting op. Dit plan maakt duidelijk wat de adviesraad doet en wat hiervoor nodig is in termen van inhoudelijke ondersteuning en financiële middelen. De adviesraad legt het jaarplan, inclusief begrotingsaanvraag, voor aan het college.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B en W van Purmerend over onderwerpen binnen het sociaal domein, vanuit inwonerperspectief. De adviesraad wordt hierbij begeleid en ondersteund door een onafhankelijk ondersteuner. De adviesraad heeft een aantal taken en bevoegdheden , waarvan de belangrijkste is het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies over bestaande of te wijzigen gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen en over evaluaties binnen het sociaal domein.

Evaluatie jaarplan 2023

Het jaarplan 2023 is geëvalueerd in de vergadering van november 2023. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de adviesraad veel van het plan gerealiseerd heeft. Zo hebben er werkbezoeken plaatsgevonden, zijn er werkafspraken gemaakt met de gemeente, heeft er deskundigheidsbevordering plaatsgevonden, zijn er meer adviezen gevraagd door het college dan in de voorgaande periode, is er in samenwerking met de gemeente een nieuwe website ontwikkeld, is er gestart met een achterbanonderzoek over armoederegelingen en is de Adviesraad op een prettige manier ondersteund bij haar taken en werkzaamheden. Ook is de adviesraad binnen de begroting gebleven. Een overzicht van alle activiteiten leest u in het jaarverslag 2023.

Jaarplan 2024

Voor 2024 wil de adviesraad meer aandacht voor eigen thema’s en, waar passend, ongevraagde adviezen aan het college. Ook wil de adviesraad de eigen naamsbekendheid vergroten, meer contact met de achterban hebben (onder andere via social media en een interactieve website), het werken in werkgroepen verder uitbouwen en contact leggen met andere adviesraden in de regio. Deze doelen zijn opgenomen in het jaarplan 2024.

Het doel van de adviesraad is bij te dragen aan een optimale uitvoering van het beleid ten aanzien van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet, in lijn met wat de inwoners van Purmerend nodig hebben.

De adviesraad werkt in principe voor alle burgers in Purmerend en met name voor die groepen die aangewezen zijn op voorzieningen, ondersteuning en hulp in het kader van de nieuwe Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Daarbij wil de adviesraad ook aandacht voor welzijn, onder andere via de bevordering van gemeenschapszin. De adviesraad werkt hiervoor nauw samen met de ambtelijke organisatie. Wanneer er aanleiding voor is, wordt contact gezocht met maatschappelijke en welzijnsorganisaties en andere gemeentelijke adviesraden in de regio. Dit laatste wil de adviesraad Purmerend in 2024 uitbreiden.

De adviesraad vergadert twaalf keer per jaar. Er wordt minimaal twee keer per jaar overlegd met de wethouder(s) en twee keer met leidinggevenden binnen de ambtelijke organisatie. Het doel hiervan is om uit te wisselen over de thema’s die voor inwoners van belang zijn en om de werkafspraken met elkaar te bewaken.

Tijdens de vergaderingen:

 • Worden onderwerpen van de gemeentelijke termijn agenda behandeld;
 • Worden signalen  uit het netwerk van de adviesraad besproken;
 • Is er gelegenheid om met beleidsambtenaren te overleggen;
 • Gaat de adviesraad in gesprek met externe organisaties;
 • Vindt discussie en meningsvorming plaats over relevante onderwerpen binnen het sociaal domein vanuit inwonerperspectief;
 • Worden adviezen aan het college voorbereid.

De adviesraad gaat, naast de vergaderingen, regelmatig op werkbezoek. Begin 2024 beslist de adviesraad bij welke organisaties zij op bezoek zal gaan. Tijdens een werkbezoek gaat de adviesraad in gesprek met maatschappelijke organisaties en, waar mogelijk, met de doelgroep die zij bedienen. Deze werkbezoeken dragen bij aan het ontwikkelen van het inwonersperspectief. Ook worden externe partijen uitgenodigd voor vergaderingen. Dit gebeurt op thema en soms aansluitend bij de actualiteit. 

Een van de middelen van de adviesraad is het uitvoeren van een achterbanonderzoek. De adviesraad kiest een onderwerp binnen het sociaal domein en onderzoekt de ervaringen van inwoners. In 2023 heeft de adviesraad besloten om dit, in plaats van jaarlijks, tweejaarlijks uit te voeren. In 2023 is gestart met een onderzoek naar ervaringen van inwoners met armoederegelingen in Purmerend. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2024 opgeleverd. De adviesraad zal de resultaten van het onderzoek bespreken met de gemeente en een advies opstellen aan het college.

De leden van de adviesraad werken elk jaar aan hun deskundigheid. Ze volgen trainingen en workshops, individueel en gezamenlijk, op het gebied van adviesvaardigheden, vergadertechnieken en inhoudelijke onderwerpen binnen het sociaal domein. Deze deskundigheidsbevordering is belangrijk om de kwaliteit van de adviezen aan het college te waarborgen. Jaarlijks besluit de adviesraad welke trainingen en workshops gevolgd worden. De voorkeur gaat voor 2024 uit naar trainingen met een dynamisch karakter en gericht op de doorontwikkeling van de adviesraad.

De adviesraad heeft in 2023 meerdere keren met de gemeente overlegd over haar rol. De beweging die zichtbaar is dat de adviesraad vaker aan de voorkant van het beleidsproces wordt betrokken. De gemeente nodigt de adviesraad in een vroeg stadium uit om mee te denken over een thema, zoals armoede of jeugd, de onderzoeksaanpak van het jaarlijkse clientervaringsonderzoek Wmo en het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast houdt de adviesraad haar ‘recht’ op gevraagd en ongevraagd advies over de uitkomsten van een beleidsproces (nota’s, verordeningen, beleidsregels en meer).

Om op deze ontwikkeling te kunnen inspelen, is de adviesraad in 2023 van start gegaan met werkgroepen. In 2024 wil de adviesraad verder doorzetten en ontwikkelen.

Een belangrijk aandachtspunt voor 2024 is de werving van nieuwe leden. Hier is eind 2023 al mee gestart. Het streven is om eind 2024 de maximale bezetting van negen leden en een voorzitter te hebben. In 2023 is een lid vertrokken wegens een nieuwe baan, op dat moment waren er zeven leden over. In 2024 loopt van drie leden en de voorzitter de laatste zittingstermijn af. Daarom worden er tot en met eind 2024 5 nieuwe leden en een voorzitter geworven. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Er zal aandacht zijn voor een goede inwerkperiode voor deze nieuwe leden en voorzitter. Daarnaast wordt er eind 2023 een nieuwe ambtelijk secretaris geworven. De huidige secretaris neemt na 7 jaar afscheid van de adviesraad.

De adviesraad vindt het belangrijk om haar bekendheid onder de inwoners van Purmerend te vergroten. Dit maakt het makkelijker om nieuwe leden te werven en om signalen en behoeften uit de samenleving op te halen.

De adviesraad heeft een nieuwe website, deze is in 2023 gebouwd. De adviesraad plaatst hierop haar jaarplannen, jaarverslagen, rapporten van achterbanonderzoek en uitgebrachte adviezen. De adviesraad wil in 2024 onderzoeken of de website interactiever gemaakt kan worden. Tevens wil de adviesraad (meer) social media inzetten om haar bekend te vergroten en in contact te zijn met de inwoners van Purmerend.

De adviesraad werkt in 2024 actief door aan het uitbreiden van haar netwerk in Purmerend en waar nodig regionaal. Er worden werkbezoeken afgelegd, individuele leden bezoeken bijeenkomsten en de samenwerking met andere Adviesraden Sociaal Domein in de regio wordt een impuls gegeven. Tot slot, wordt ook de onderlinge band en samenwerking tussen de leden op meer informele manier gestimuleerd door een teambuilding moment en etentje.

De adviesraad wordt ondersteund door een onafhankelijke ambtelijk secretaris. De activiteiten van de ambtelijk secretaris omvatten:

 • Begeleiding van de Adviesraad Sociaal Domein ter inwerking en professionalisering van de adviesraad en haar leden;
 • Ondersteuning bij de advisering op beleidsdocumenten van de gemeente;
 • Ondersteuning bij ongevraagde advisering op relevante onderwerpen;
 • In overleg met de voorzitter de vergaderingen bijeenroepen, agenda opstellen, vergaderstukken opstellen en verspreiden;
 • Bijwonen van de vergaderingen en bijeenkomsten met de gemeente en de verslaglegging ervan;
 • Signalering en distributie van belangrijke informatie voor de adviesraad (nieuwe ontwikkelingen, cursussen/trainingen e.d.;
 • Ondersteuning bij PR-werkzaamheden ten behoeve van de adviesraad.
 • Stimuleren van actieve werving van nieuwe leden voor de adviesraad bij vacatures en/of bij vertrek van een lid;
 • Stimuleren tot het bijwonen van relevante lokale, regionale en inhoudelijke bijeenkomsten ten behoeve van het inwonerperspectief;
 • Bevordering van en ondersteuning bij het organiseren van achterbanraadplegingen;
 • Bevordering van de samenwerking/uitwisseling met andere adviesraden in de regio Zaanstreek-Waterland;
 • Opstellen en indienen van de declaraties van de adviesraadsleden bij de gemeente;
 • Ondersteunen van de adviesraad bij het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan met begroting en opstellen van een jaarverslag.

Om bovenstaand jaarplan te kunnen uitvoeren vraagt de adviesraad een budget aan bij het college. De ambtelijk secretaris van de adviesraad dient declaraties van leden in, voorzien van facturen en betaalbewijzen, bij de gemeente.